Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


UML - Diagramy behawioralne

UML - Diagramy behawioralne

Notacja UML (ang. Unified Modeling Language) umożliwia tworzenie diagramów przedstawiających różne punkty widzenia systemu. Jest przeznaczona do specyfikowania modelu obiektowego systemu informatycznego oraz kontekstu, w jakim  system będzie używany na wybranym poziomie szczegółowości.

W poprzednim artykule przedstawiliśmy diagramy strukturalne, w tym natomiast skupimy się na diagramach behawioralnych.

Diagram czynności (ang. activity diagram) – służy do przedstawienia sekwencji aktywności wykonywanych względem wybranego obiektu, fragmentu oprogramowania lub całego systemu. Dodatkowo diagram zawiera informację na temat odpowiedzialności ról użytkowników lub systemu w obszarze danej aktywności. Diagram został opracowany w celu wizualizacji elementów procesowych systemu, w tym przepływu informacji oraz m.in. algorytmów.

diagram1

Rysunek 8.22. Przykład diagramu aktywności

 

Diagram przypadków użycia (ang. use case diagram) – umożliwia graficzną prezentację związków między przypadkami użycia i aktorami. Opisuje on system z punktu widzenia użytkownika końcowego, demonstrując zachowanie systemu w odpowiedzi na potrzebę klienta bez opisu sposobu realizacji. Pomimo swojej prostoty diagram znajduje zastosowanie podczas specyfikowania wymagań funkcjonalnych oraz ich uściślania razem z klientem.

diagram2

Rysunek 8.23. Przykładowy diagram przypadków użycia

 

Diagram maszyny stanów (ang. state machine diagram) – służy do przedstawienia możliwych do przyjęcia przez obiekt stanów oraz czynników, które mogą powodować jego zmianę. Diagram prezentuje sekwencje sygnałów, które mogą być przesyłane do obiektu, oraz jego zachowanie w odpowiedzi. Diagram jest często używany do opisu cyklów życia obiektów systemów lub elementów, które wchodzą z nim w interakcje.

diagram3

Rysunek 8.24. Przykładowy diagram maszyny stanów

 

Diagram komunikacji (ang. communication diagram) – służy do przedstawienia interakcji między obiektami lub ich częściami w kontekście przesyłanych między nimi wiadomości. Diagram komunikacji prezentuje kombinacje informacji z diagramów klas, sekwencji oraz przypadków użycia, opisując przy tym system zarówno od strony strukturalnej, jak i behawioralnej.

diagram4

Rysunek 8.25. Przykładowy diagram komunikacji

 

Diagram sekwencji (ang. sequence diagram, event diagram, event scenario) – jest najpopularniejszym diagramem pozwalającym na przedstawienie interakcji między obiektami wraz z ich zależnościami czasowymi. Zazwyczaj uwzględnia elementy strukturalne, takie jak klasy oraz obiekty, wraz z komunikatami, które są wymieniane między nimi w celu realizacji określonego przypadku użycia. Przy opracowywaniu architektury systemu w modelu 4+1 [Philippe Kruchten] stosuje się często bezpośrednie powiązanie między wymaganiami funkcjonalnymi – wyrażonymi w postaci przypadków użycia – a ich realizacją w postaci uszczegółowionego diagramu sekwencji.

diagram5

 

Rysunek 8.26. Przykładowy diagram sekwencji

 

Diagram czasowy (ang. timing diagram) – służy do opisu i analizy zachowania obiektów w określonych przedziałach czasowych. Diagram jest rozwinięciem diagramu sekwencji wprowadzającym dodatkowe ograniczenia związane z czasem. Największą różnicą między diagramami jest usytuowanie osi, które są odwracane tak, że czas wzrasta z lewej do prawej, a linie życia obiektów są przedstawiane za pomocą oddzielnych przedziałów usytuowanych w pionie.

diagram_6

Rysunek 8.27.Przykładowy diagram czasowy (zmiana stanu w czasie)

 

Diagram przeglądu interakcji (ang. interaction overview diagram) – służy do przedstawienia przypływów danych między węzłami, które zawierają diagramy interakcji lub odniesienia do istniejących diagramów. Pod względem budowy jest podobny do diagramu aktywności, choć aktywności są zastąpione przez diagramy interakcji. Dzięki diagramowi przeglądu interakcji możliwa jest dekompozycja skomplikowanych scenariuszy, które nie byłyby możliwe do opisania za pomocą prostego diagramu aktywności lub sekwencji. Większość elementów notacji jest zbliżona do diagramu aktywności, co sprawia, że jego nauczenie się nie jest trudne.

diagram7

Rysunek 8.28.Przykładowy diagram przeglądu interakcji

Autorzy: Bartosz Chrabski, Karolina Zmitrowicz

Polecamy

Partnerzy