Księgarnia PWN

   

   

   

   

   

   

   

   

.

.

Bezpłatny newsletter


Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow

Książka Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow powstała na podstawie doświadczeń autora zdobytych w trakcie badań i analiz procesów biznesowych w dużej firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Problematyka całego cyklu życia procesów biznesowych nie była przedmiotem badań. W kręgu zainteresowań autora były początkowo dwa etapy tego cyklu: analiza procesów i ich poprawa, nazywana w środowiskach biznesowych optymalizacją. Jednakże wykonanie użytecznej analizy procesów biznesowych, a następnie przygotowanie propozycji modyfikacji to działania pośrednie w cyklu ich życia, dlatego treść książki nawiązuje także do faz początkowych cyklu – do definiowania, wdrażania i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Rozważania teoretyczne, zamieszczone w początkowych rozdziałach opracowania, przygotowują Czytelnika do zrozumienia praktycznych działań badawczych, które zostały wykonane, a następnie opisane w kolejnych częściach książki. Celem autora publikacji było to, aby pokazać Czytelnikowi, że teoretyczne podstawy z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem procesowym i informatyczne aspekty tego zarządzania (np. modelowanie procesów biznesowych, projektowanie systemów) są silnie powiązane z najnowszymi osiągnięciami współczesnej informatyki, a ta interakcja jest bez wątpienia dwukierunkowa.

Za główną część książki należy uznać rozdział 6, w którym opisano badania procesów z firmy telekomunikacyjnej wykonane przez autora za pomocą unikalnej metody badawczej – workflow mining. Pojęcie workflow mining można przetłumaczyć na język polski jako odkrywanie lub drążenie wiedzy o procesach biznesowych na podstawie baz danych systemów workflow. W literaturze polskiej, w materiałach konferencyjnych oraz w pozostałych publikacjach informatycznych i biznesowych nie zamieszczono dotychczas ani wyczerpującego opisu tej metody, ani praktycznego przykładu jej zastosowania. Stąd książka zawiera prawdopodobnie jedyny, dostępny w języku polskim zbiór gruntownych informacji o analizach workflow mining. W rozdziale 6 zrealizowano główny cel autora: promowanie nietrywialnych analiz procesów biznesowych i zachęcenie do ich komercyjnego stosowania w przedsiębiorstwach. Praktyka biznesowa potwierdza, że nawet proste i dobrze zdefiniowane procesy biznesowe w firmach i organizacjach stają się z czasem zawiłe, niezrozumiałe i specyficzne, a przez to trudne do analizowania i poprawy. Opanowanie technik workflow mining i umiejętność ich stosowania w trudnych przypadkach buduje przewagę biznesową firmy, której kadra menedżerska nie tylko zaczyna wiedzieć „co się dzieje?”, ale także „jak to się dzieje?” w organizacji.

Z uwagi na złożoność współczesnych procesów biznesowych oraz konieczność ich obserwacji i ciągłej adaptacji do zmieniającego się otoczenia wykonywane w przedsiębiorstwach łańcuchy zadań są koordynowane przez systemy elektronicznego przepływu informacji o pracy, nazywane powszechnie systemami workflow lub systemami WFM, WfMS (ang. Workflow Management Systems). Środowisko informatyczne workflow wspiera wykonywanie procesów, w których poszczególne zadania są przekazywane między uczestnikami zgodnie z zaimplementowanym programowo w systemie WFM modelem (definicją) przepływu pracy. Każdorazowe wykonanie procesu, czyli podjęcie pracy, jej wykonanie, przekazywanie do kolejnych uczestników aż do ostatniego etapu procesu, jest rejestrowane w bazie danych systemu WFM jako instancja procesu biznesowego. Każda zarejestrowana instancja zawiera wartości atrybutów, które odzwierciedlają rzeczywistą realizację następujących po sobie lub wykonywanych równocześnie czynności. Do tych danych należą m.in.: identyfikatory osób realizujących proces, rzeczywiste czasy trwania czynności, momenty wystąpienia zdarzeń (np. wysłanie e- maila), identyfikatory wywoływanych aplikacji zewnętrznych. U podstaw metody workflow mining leży założenie, że najbardziej cenną wiedzę o przedsiębiorstwie stanowią ukryte w strukturach danych wzorce, reguły, tendencje i korelacje, które w dłuższym okresie tworzą się samoczynnie podczas archiwizacji danych przez systemy informatyczne. Odkrycie tych nietrywialnych zależności między atrybutami dostarcza unikalnej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, której oszacowanie jest niemożliwe za pomocą tradycyjnych metod oceny procesów biznesowych.

Opis i praktyczny przykład zastosowania metody workflow mining to nie jedyne elementy, które wyróżniają książkę na tle innych publikacji informatycznych i biznesowych. W rozdziale 4 zamieszczono przykład opracowania systemu workflow, począwszy od zamodelowania procesu biznesowego Złożenie podania o urlop aż do jego uruchomienia w utworzonym systemie WFM. Opracowany przez autora przykład automatyzacji procesu stanowi wypełnienie luki dydaktycznej między opisywanymi powszechnie w literaturze modelowaniem procesów biznesowych a tworzeniem systemów informatycznych przez programistów. Czytelnik, po zapoznaniu się z tym przykładem, będzie w stanie samodzielnie zamodelować prosty proces biznesowy, a następnie przygotować system WFM, który ten proces będzie wspierał.

Kolejną zaletą książki jest zastosowanie w opisanych przykładach wielu narzędzi informatycznych, które Czytelnik może pobrać bezpłatnie z internetowych stron producentów, a następnie dokonać próby ich samodzielnego użycia. Należy w tym momencie zaznaczyć, że książka nie ma charakteru podręcznika do nauki obsługi tych aplikacji, stąd w wielu przypadkach autor prezentuje wyłącznie wyniki użycia tych rozwiązań, pozostawiając Czytelnikowi kwestię manualnej obsługi programów. Zastosowane w książce narzędzia informatyczne do badań mogą nie być w najnowszych wersjach tych aplikacji (np. ProM czy Bizagi). Nie powinno to jednak stanowić przeszkody w wykorzystaniu opisanych aplikacji do samodzielnych prac, gdyż podstawowe mechanizmy analityczne są w swoich założeniach niezmienne. Trzeba też zaznaczyć, że powstawanie kolejnych wersji narzędzi następuje znacznie szybciej niż napisanie i wydanie książki.

Wykonane przez autora badania i opisy zawierają wiele użytecznych wskazówek dla projektantów i analityków procesów biznesowych oraz współpracujących z nimi analityków systemowych i programistów. Wiele tych spostrzeżeń i uwag jest skierowanych także do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw procesowych, gdyż właśnie decyzje podejmowane na wyższych szczeblach zarządczych mają wpływ na realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i na odniesienie wyników tych działań do wizji i strategii organizacji. Odbiorcami tego opracowania są również studenci kierunków biznesowych i informatycznych oraz Kadra Akademicka, która prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z modelowaniem, analizą, a także symulacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Zaprezentowana w książce tematyka została podzielona na 8 rozdziałów:

Rozdział 1. to wprowadzenie do problematyki realizacji i analizy procesów biznesowych, w szczególności zaprezentowano w nim model cyklu życia procesów biznesowych – PDCA. W rozdziale 2. przedstawiono i omówiono definicje pojęć workflow oraz system workflow. Zaprezentowano też teoretyczny model referencyjny systemów przepływu pracy, a także przybliżono historię ewolucji tych systemów i ich klasyfikację. W rozdziale 3. omówiono problematykę modelowania danych w systemach workflow. Zamieszczono też charakterystykę wybranych notacji do modelowania procesów biznesowych i projektowania systemów informatycznych. Przybliżone notacje wykorzystano w sposób praktyczny w dalszych częściach opracowania. W rozdziale 4. zawarto praktyczny przykład stworzenia działającego systemu workflow. Projekt rozpoczęto od narysowania, w notacji BPMN, modelu procesu biznesowego, który przez ten system ma być koordynowany, a następnie zamieszczono przykład uruchomienia zaprojektowanych scenariuszy biznesowych na przygotowanym silniku workflow. W rozdziale 5. opracowania dokonano prezentacji czterech metod przetwarzania danych, które są stosowane do eksploracji baz i hurtowni danych w celu uzyskania wiedzy o procesach biznesowych. Omówiono także konteksty badania procesów i systemów workflow, a następnie przedstawiono charakterystykę wybranych algorytmów do odkrywania wiedzy o procesach biznesowych. W rozdziale 6. opisano studium przypadku, które dotyczyło analizy procesów biznesowych w firmie telekomunikacyjnej w Polsce. Przedstawiono otoczenie biznesowe, w którym badane procesy były wykonywane przez 9 lat, dokonano także prezentacji systemu workflow, który wspierał wykonywanie tych procesów biznesowych w firmie. Główną częścią rozdziału 6. jest opis badań procesów biznesowych, które przeprowadzono w różnych kontekstach analitycznych przy użyciu algorytmów workflow mining. Na podstawie uzyskanych wyników w rozdziale 7. opisano przebieg komputerowych symulacji wybranego procesu, które posłużyły do opracowania alternatywnego, spełniającego biznesowe wymagania, modelu przepływu pracy. W ostatnim rozdziale książki zawarto opis elektronicznej wymiany dokumentów EDI, która jest realizowana nie tylko wewnątrz danej organizacji, lecz także z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

Zapraszamy do pobierania z naszej strony darmowego rozdziału: Wprowadzenie do problematyki realizacji i analizy procesów biznesowych

Polecamy

Partnerzy